قیمت برنج

لیست قیمت روز برنج ایرانی از شمال ارائه شده بازرگانی برنج کاسپین

ارسال به سراسر ایران رایگان میباشد و هیچ هزینه ارسالی محاسبه نمیگردد + تحویل و پرداخت در محل

مشاهده و خرید برنجقیمت امروزنام گونه
مشاهده و خریدکیلویی 14,000 هزار توماننیم دانه طارم
مشاهده و خریدکیلویی 14,000 هزار توماننیم دانه هاشمی
مشاهده و خریدکیلویی 17,500 هزار تومانلاشه طارم
مشاهده و خریدکیلویی 17,500 هزار تومانلاشه هاشمی
مشاهده و خریدکیلویی 18,500 هزار تومانلاشه کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 17,500 هزار تومانشیرودی آستانه اشرفیه
مشاهده و خریدکیلویی 17,500 هزار تومانشیرودی فریدونکنار
مشاهده و خریدموجود نیستفجر فریدونکنار
مشاهده و خریدموجود نیستفجر گرگان
مشاهده و خریدموجود نیستفجر مینودشت
مشاهده و خریدموجود نیستفجر رشت
مشاهده و خریدکیلویی 27,500 هزار تومانامراللهی کشت دوم
مشاهده و خریدموجود نیستبینام فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 27,500 هزار تومانبینام کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 25,000 هزار تومانهاشمی دودی
مشاهده و خریدموجود نیستقهوه ای کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 23,500 هزار تومانقهوه ای طارم
مشاهده و خریدکیلویی 24,000 هزار تومانقهوه ای هاشمی
مشاهده و خریدکیلویی 27,500 هزار تومانطارم کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 28,000 هزار تومانطارم راتون
مشاهده و خریدکیلویی 24,000 هزار تومانطارم محلی فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 24,000 هزار تومانطارم دابودشت
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانطارم هاشمی فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانهاشمی آستانه اشرفیه
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانهاشمی لنگرود
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانهاشمی فریدونکنار

سفارش تلفنی : 09332629717 ابراهیمی