محصولات

برنج طارم هاشمی ممتاز (10کیلویی)

موجود در انبار

1,140,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 114,000 تومان

برنج طارم هاشمی کارخانه ای (10کیلویی)

موجود در انبار

1,020,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 102,000 تومان

برنج طارم هاشمی ممتاز (5کیلویی)

موجود در انبار

580,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 116,000 تومان

برنج طارم هاشمی کارخانه ای (5کیلویی)

موجود در انبار

550,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 110,000 تومان