قیمت روز برنج ایرانی از شمال ارائه شده بازرگانی برنج کاسپین

مشاهده و خرید برنجقیمت امروزنام گونه
مشاهده و خریدموجود نیستنیم دانه طارم
مشاهده و خریدموجود نیستنیم دانه هاشمی
مشاهده و خریدموجود نیستلاشه طارم
مشاهده و خریدموجود نیستلاشه هاشمی
مشاهده و خریدکیلویی 16,500 هزار تومانلاشه کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 14,000 هزار تومانشیرودی فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 15,000 هزار تومانفجر فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 15,500 هزار تومانفجر گرگان
مشاهده و خریدکیلویی 15,500 هزار تومانفجر مینودشت
مشاهده و خریدکیلویی 15,500 هزار تومانفجر رشت
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانامراللهی کشت دوم
مشاهده و خریدموجود نیستبینام فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانبینام کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 22,500 هزار تومانهاشمی دودی
مشاهده و خریدموجود نیستقهوه ای کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 22,500 هزار تومانقهوه ای طارم
مشاهده و خریدکیلویی 22,500 هزار تومانقهوه ای هاشمی
مشاهده و خریدکیلویی 24,500 هزار تومانطارم کشت دوم
مشاهده و خریدکیلویی 20,500 هزار تومانطارم محلی فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 20,500 هزار تومانطارم هاشمی فریدونکنار
مشاهده و خریدکیلویی 21,000 هزار تومانهاشمی آستانه اشرفیه
مشاهده و خریدکیلویی 21,000 هزار تومانهاشمی لنگرود
مشاهده و خریدکیلویی 20,500 هزار تومانهاشمی فریدونکنار

سفارش تلفنی : 09332629717 ابراهیمی